Pramen ŽernovníkuHorní část

Původní stav Aktuální stav
Pùvodní stav Aktuální stav
Listopad 2010 Květen 2011

Spodní část

Původní stav Aktuální stav
Pùvodní stav Aktuální stav
Listopad 2010 Květen 2011

Pověst

Tento silný pramen byl zdrojem vody pro obyvatele nejbližších domů, v sušších letech pro celou osadu a v těch nejsušších i pro lidi z okolních vsí. Původně z kamenů vyskládaná studna je od šedesátých let osazena betonovou skruží se záklopem. Vývěr se nalézá na geologickém rozhraní žuly a břidlice a je považován za hlavní pramen Žernovníku, jenž už dle názvu přiváděl vodu na žernovy mnoha mlýnů. Voda potoční studně bývala dříve považována za zázračnou a léčivou. Kousek pod pramenem při staré cestě do Huti je dodnes k vidění pozůstatek rybníčku, kdysi obklopeného stoletými buky s rozvěšenými obrázky svatých, namnoze malovaných na skle. Když dal majitel panství buky pokácet, byly obrázky svatých po nějaký čas přemístěny na nově opatřenou prkennou ohradu. Když okolní les vyrostl, vrátily se na stromy. Naposled tu byly k vidění ve dvacátých letech minulého století. Na rybníčku bylo zřízeno máchadlo a lidé ze širokého okolí sem chodili prát prádlo ve víře, že moc léčivé vody přestoupí do jejich ošacení a utuží jejich zdraví.

Poblíž Potoční studně se kdysi tyčil tzv. Obětní kámen (Opferstein, Heidenstein nebo Fassstein) - výrazná osamocená skála s velikou skalní mísou na vrcholu, spojovaná v lidovém podání s pohanskými rituály. Balvan, zvaný někdy Čertův, po němž i potok byl někdy zván Čertovníkem či Čertovkou, však bohužel ještě před koncem 19. století rozštípali místní kameníci na stavební materiál. Do zajímavého světla opět staví toto magické místo nejnovější výzkumy, které do těsného sousedství situují neolitický těžební areál. K místu se váže i několik kittelovských pověstí. Právě tady podle jedné z verzí upsal šumburský zázračný lékař a bájný „Severočeský Faust“ svou duši ďáblu, vyléčil zde prý také svůj poškozený zrak a z vodou také léčil. Podle další z pověstí doktor Kittel prý tu nalezl za sedmileté vojny mrtvolu vojína, kouzelným způsobem uvedl vodu v Potoční studni do varu a získal tak čistou kostru pro svůj tajný kabinet.

Zdroj: www.jizerske-hory-ubytovani.eu/d/tajemna_potocni_studna


Provedené práce

Obnovení původního chodníku, výroba nového chodníku od cesty, vyčištění studánky.

Plánované práce

Rozbor vody, označení studánky, stavba přístřešku nad horní kamennou částí, stavba chodníčků pro snazší přístup


První brigáda - 8.5. 2011

Při první brigádě jsme provedli vyčištění horní kamené části, odkud jsme zejména vytáhli kamenný blok. Na spodní části jsme z kamennů vytažených z horní části vystavěli chodníček.